Libre primer dels miracles que lo senyor ha obrats per medi de la santissima reliquia del glorios sanct Joan Baptista compost per lo pare presentat fra Michel Llot del Orde de S. Domingo...

Le texte suivant peut comporter des anomalies liées à l'extraction des caractères depuis l'image numérisée.


ACCESO RÁPIDO
NAVEGACIÓN
OCR