Sumari, index o epitome dels admirables y nobilissims titols de honor de Catalunya, Rossello y Cerdanya y de les gracies, privilegis prerogatives preheminencies llibertats e immunitats gosan segons les propies y naturals lleys...compost per lo doctor Andreu Bosch natural de la fidelissima vila de Perpinya religios...

Le texte suivant peut comporter des anomalies liées à l'extraction des caractères depuis l'image numérisée.


QUICK ACCESS
NAVIGATION
OCR