Llibre de privilegis, usos, stils y ordinacions de Consulat de Mar de la fidelissima vila de Perpinya. Lo qual fonch comensat de estampar en virtut de la deliberacio de Consell de Pariatje celebrat als dos de agost 1650 essent consuls de mar los molts magnifichs senyors Antonino Garau en drets doctor, y Joseph Pons mercader ... (suivi de ) Crides y edictes fets per lo excellentissim senyor don Ivan [Juan] Sentis bisbe de Barcelona

Le texte suivant peut comporter des anomalies liées à l'extraction des caractères depuis l'image numérisée.


ACCÈS RAPIDES
NAVIGATION
OCR