Ordinacions y crides fetes per los molt illustres senyors deputats y oydors de comptes del General del Principat de Cathalunya y comtats de Rossello y Cerdanya... per la bona exactio dels drets del General... Novament estampades ab summaris, numeros y repertoris

Le texte suivant peut comporter des anomalies liées à l'extraction des caractères depuis l'image numérisée.


ACCÈS RAPIDES
NAVIGATION
OCR