Capitols dels drets y altres coses del general del principat de Cathalunya y comtats de Rosello y Cerdanya fets en corts generals del Any M. CCCC. LXXXI fins en lo any MDLXIIII... novament manats imprimir per los molt ill. Garci Gil Manrique... Phelip de Sorribes...Miquel Serdà Burges...Bonaventura de Montaner...y Miquel Vives

Le texte suivant peut comporter des anomalies liées à l'extraction des caractères depuis l'image numérisée.


ACCÈS RAPIDES
NAVIGATION
OCR