Novena en veneracio del glorios S. Antoni de Padua molt efficas per alcançar per sa intercessio tota gracia y favor... ab lo offici menoret y goig en alabança del mateix Sant... per lo Molt reverent Raffel Crusat prévere y prior del lloch d'Espira de Conflent

Le texte suivant peut comporter des anomalies liées à l'extraction des caractères depuis l'image numérisée.


QUICK ACCESS
NAVIGATION
OCR