Capitols del General del Principat de Cathalunya, comptats de Rossello y Cerdanya fets en las corts celebrades en lo Monestir de sant Francesch de Barcelona, per... el rey don Phelip nostre senyor per los redres del General y Casa de la Deputacio en no any M. D. XCIX

Le texte suivant peut comporter des anomalies liées à l'extraction des caractères depuis l'image numérisée.


ACCESO RÁPIDO
NAVEGACIÓN
OCR