Tarifa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies que entren en lo Principat de Cathalunya y Comtats de Rossello y Cerdanya conforme la qual han de pegar los drets del General los qui les metran y no tindran lo ver cost, adverant primer ab jurament que no tenen lo dit ver cost de dites mercaderies. Feta per manament dels molt illustres Se�nors Deputats del dit General, y per sa deliberatio de XVI de Novembre, any M. DC revocant y abollint totes les altres tarifes...

Le texte suivant peut comporter des anomalies liées à l'extraction des caractères depuis l'image numérisée.


ACCÈS RAPIDES
NAVIGATION
OCR